Facebook 聊天機器人 匯整

聊天機器人有幾家?

 

chatisfy

logo.png

https://www.chatisfy.com/

 

 

manychat

manychat-4.jpeg

https://manychat.com

 

chatfuel

YmTXPJ8DQ42NTIUR1HdV.png

https://chatfuel.com/

 

 

各家都有其特色,多試試看相信你會有心得的~

 

 

 

 

    alanxp 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()